Uvjeti proizvodnog programa - Fotografije na staklu

Na poslovni odnos između BOKART d.o.o. i Naručitelja primjenjuju se isključivo niže navedeni uvjeti u verziji koja se objavljuje na Internetu i koja vrijedi u trenutku narudžbe. Ove uvjete poslovanja Naručitelj za potrebe svoje narudžbe može pohraniti na svoje računalo i/ili ispisati.


Informiranje o cijenama

Ponude su ne obvezujuće osim ako nije drugačije dogovoreno. Njihova valjanost je naznačena u ponudi, te obuhvaća opis proizvoda, količine, cjene, uvjete plaćanja, rokove isporuke. 
Uz ponudu izrade fotografija na staklu, posebno će biti naglašena cijena dostave ukoliko odaberete dostavu.


Tehničke mogućnosti

Fotografije na staklu se razlikuju po veličini i obliku, na izbor imate 3 oblika i 3 veličine svakog.

Fotografija - Kvadrat

 • FOTO A - 52x52cm
 • FOTO B - 26x26cm
 • FOTO C - 13x13cm

Fotografija - Pravokutnik

 • FOTO A - 72x54cm
 • FOTO B - 36x28cm
 • FOTO C - 16x13cm

Fotografija - Krug

 • FOTO A - promjer 52cm
 • FOTO B - promjer 26cm
 • FOTO C - promjer 13cm

Rok isporuke

Isporuka proizvodnog programa Fotografije na staklu je 2-5 radna dana.
Isporuka se dodatno naplaćuje, prije prihvaćanja narudžbe biti ćete upoznati sa načinom dostave i cijenom.  Ako BOKART d.o.o. kasni s isporukom, Naručitelj nema pravo na naknadu štete, osim ako se radi o krajnjoj nepažnji ili namjeri na strani BOKART d.o.o.. U slučaju ugovorenog preuzimanja Naručitelj će preuzeti Robu odmah po izradi. BOKART d.o.o. čuva Robu mjestu 15 dana, te kasnije još na skladištu 60 dana.


Autorska prava, kazneno pravo

Naručitelj sam odgovara za sadržaje prenesenih slikovnih datoteka. Kod svih poslova koji se prenose na BOKART d.o.o., kao i kod pohranjivanja slikovnih datoteka, pretpostavlja se da Naručitelj ima sva potrebna autorska prava, prava na žig i ostala prava. Sve posljedice koje nastanu zbog mogućih povreda tih prava snosi sam Naručitelj. Naručitelj davanjem narudžbe jamči da se sadržajima prenesenih slikovnih datoteka ne krše kazneni propisi, a posebice ne oni propisi koji se odnose na širenje dječje pornografije. Ako BOKART d.o.o. sazna za postupanje protivno ovom zajamčenju, odmah će o tome o tome obavijestiti tijela nadležna za kazneni progon. 

Opći uvjeti prodaje

1. Osnovni pojmovi

U smislu ovih Općih uvjeta, Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje proizvod i plaća uslugu montaže i dostave proizvoda tvrtke Bokart d.o.o.Ako su u podacima o Kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se Kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom Kupca. Korisnikom se smatra svaka osoba, pravna ili fizička, Kupcem se smatra osoba koja naručuje i plaća proizvod, a Primateljem se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, a različita je od osobe Kupca. 
Ovi uvjeti reguliraju proces naručivanja, plaćanja, dostave i eventualne reklamacije proizvoda koji se prodaju.

2. Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti zamjenjuju sve prethodne opće uvjete i odredbe koje su bile važeće do donošenja ovih Općih uvjeta. Opći uvjeti se primjenjuju na sve trenutne i buduće poslovne odnose. Ovim Općim uvjetima uređuje se pravni odnos između BOKART d.o.o., kao prodavatelja proizvoda iz svog proizvodnog i/ili prodajnog programa (u daljnjem tekstu: ''Roba''), s jedne strane, te kupca Robe, s druge strane. Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio Ugovora o kupoprodaji Robe između kupca i BOKART d.o.o.  

3. Jamstvo

Za ostvarenje Jamstva bitno je sačuvati originalni račun u periodi koju pokriva jamstvo. BOKART d.o.o. jamči za uobičajenu kvalitetu i kvantitetu u okvirima zakonskih odredbi. Za sve eventualne reklamacije proizvoda, kupac je dužan u roku od 7 dana od preuzimanja/dostave proizvoda dostaviti zapisnik o uočenim nedostacima i nepravilnostima.
Jamstvo traje tijekom 24 mjeseca i počinje teći danom prodaje ili ugradnje proizvoda Jamstveni rok se računa od dana kupnje proizvoda od strane prvog korisnika, uz predočenje originalnog računa. Jamstvo vrijedi za sve proizvode isporučene od strane BOKART d.o.o., ukoliko nije naglašeno drugačije. 

Za dodatnu opremu i okov jamstvo traje tijekom 12 (dvanaest) mjeseci. BOKART d.o.o. jamči da će proizvod ili uređaj kvalitetno funkcionirati uz pravilnu uporabu i održavanje prema uputama. BOKART d.o.o. jamči da će za vrijeme trajanja jamstva u razumnom roku, od datuma zaprimanja reklamacije, besplatno popraviti nepravilnosti koje podliježu garanciji.  
  
Reklamacije i primjedbe na proizvod i uslugu montaže zaprimaju se pismenim putem sa popratnom fotografijom u najduljem predviđenom roku od 14 dana od primitka proizvoda. 

Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju: 

 • nepoštivanja priloženih uputa za montažu i održavanje
 • nemarnog postupanja s proizvodom
 • oštećenja proizvoda, nastalog mehaničkim udarcem krivnjom kupca ili treće osobe
 • ugradnja proizvoda od strane osobe, koja nije stručno osposobljena
 • ako su u proizvod naknadno ugrađeni neoriginalni sastavni ili rezervni dijelovi
 • bilo kakve naknadne izmjene ili dorade proizvoda koja nije odobrena od strane BOKART d.o.o.
 • oštećenja kao rezultat djelovanja više sile ili prirodnim nepogodama (poplava, smrzavanje, grom, požar, tuča itd.)

Garancijski uvjeti
Garancijski uvjeti vrijede za proizvode kupljene pod robnom markom BOKART d.o.o. preko prodajne mreže poduzeća. Za ostvarivanje garancije potrebno je predočiti originalni račun i ovjereni jamstveni list. 

4. Mjesto ispunjenja, sudska nadležnost i mjerodavno pravo

Mjesto ispunjenja svih obveza iz ugovornog odnosa je sjedište BOKART d.o.o. U slučaju pravnih sporova u vezi s ovim poslovnim odnosom, primjenjuje se Hrvatsko zakonodavstvo.